Teanga: English Gaeilge
Infhaighteacht lóistín
Home > Fúinn > Stair agus Cuspóir
Infhaighteacht lóistín

Stair agus Cuspóir

Pobal beag tuaithe atá i gCarn Tóchair nó Sleacht Néill atá lonnaithe i nDeisceart Dhoire, in Éirinn. Leis na blianta tá an ceantar thíos leis an bhánú, le cúlú na Gaeilge agus na hoidhreachta Gaelaí, leis an dochar atá déanta do ghnáthóga traidisiúnta éiceolaíochta agus ar na saolta seo ach go háirithe cor chun donais san earnáil tamhlaíochta.

Bunaíodh Cumann Forbartha Charn Tóchair i 1992 chun dul i ngleic le réimse ceisteanna – chun pobal Charn Tóchair a neartú, chun inbhuanaitheacht fhadtéarma gheilleagrach agus chomhshaoil an cheantair a atreisiú agus chun fabraic agus carachtar an phobail go ginearálta i gceantar Charn Tóchair a mhéadú.

Príomhráiteas Misin

Déanfaidh CFCT iarracht fabraic agus carachtar an phobail a choinneáil agus a mhéadú i gceantar Charn Tóchair, ina gcuimseofar réimse leathan de chuspóirí cultúrtha, sóisialta, áineasa agus comhshaoil.

Cuspóirí

I 1992, leagadh amach roinnt aidhmeanna sainiúla mar a leanas:

 1. Chun cuidiú le gníomhú in aghaidh dhídhaonrú an phobail thuas.
 2. Chun cuidiú le tionscnaimh a chruthaíonn fostaíocht a bheidh le leas Charn Tóchair.
 3. Chun tuiscint mhéadaithe a fhorbairt maidir le ceisteanna cultúrtha, comhshaoil agus sóisialta agus chun tabhairt faoi réimse gníomhaíochtaí sna réimsí seo.
 4. Chun an fhéiniúlacht shainiúil agus an t-éiteas sainiúil atá mar ghné den cheantar seo le fada an lá a choinneáil agus a fhorbairt.

Bunaíodh an Cumann ar dtús mar chumann neamhchorpraithe. De réir mar a leathnaíodh réimse na ngníomhaíochtaí a bhí á gcur chun cinn ag an chumann rinneadh an cumann a ionchorprú mar chuideachta teoranta faoi theorainn ráthaíochta agus stádas carthanais aici. Tharla sé seo i Mí Feabhra 1997. Tá dhá chomhalta dhéag ar bhord an Chumainn agus baint ag cuid mhór eile leis ar bhonn deonach sna gníomhaíochtaí agus sna tograí atá á gcur chun cinn ag an chumann. Déantar na tograí atá á gcur chun cinn ag na heagraíochtaí a eagrú trí fho-choistí ina mbíonn na stiúrthóirí agus páirtithe eile leasmhara páirteach go díreach i mbainistíocht na dtograí seo. Tríd an chruinniú míosúil de bhord stiúrthóirí is amhlaidh go gcoinnítear na Stiúrthóirí ar fad de chuid an Chumainn ar an eolas is nua-aimseartha maidir le dul chun cinn na dtograí agus tig gach cinneadh tábhachtach de chuid na bhfo-choistí a cheadú.

Tá baint ag beagnach 80 saorálaí leis an réimse gníomhaíochtaí atá á gcur chun cinn ag an eagraíocht. Tá fás agus forbairt ag teacht ar bhonn bliantúil ar an líon saorálaithe a bhfuil baint acu leis an Chumann. Déanann an cumann freastal ar cheantar leathan ina gcuimsítear ceantar tuaithe go príomha a fhad le hiarthuaisceart Mhachaire Rátha. Mealltar cuid mhór rannpháirtithe, áfach, chuig gníomhaíochtaí an chumainn ó bhailte agus sráidbhailte áitiúla ar fud lár-Chúige Uladh. Ó bunaíodh é tá baint ag an Chumann i réimse leathan de thograí comhshaoil, geilleagrach, sóisialta agus cultúrtha. Ba é an cumann fosta a spreag bunú cúig eagraíocht eile atá lonnaithe sa cheantar, eagraíochtaí a bhíonn ag brath ar ár n-áiseanna agus ar ár mbonneagar riaracháin.

Mórghníomhartha a bhfuil rath orthu

Áirítear leis na tograí atá curtha chun cinn againn ná:

 • Cur chun cinn scéim tithíochta tionachta measctha de 8 n-aonad.
 • Forbairt ionad fiontraíochta pobail agus aonaid tosaithe ghnó ar chostas de bhreis agus £600,000.
 • Togra óige, inar bunaíodh clúb óige cláraithe agus ina ndearnadh ceannaireacht air.
 • Forbairt seomra oiliúna ríomhaireachta agus soláthar réimse cúrsaí ó bhunoiliúint sa ríomhaireacht go sainchúrsaí breise ( msh. foilseoireacht deisce agus dearadh Gréasáin) don phobal i gcoitinne. Áiríodh leis an togra seo ná cúrsaí saor in aisce do ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste agus athoiliúint do mháithreacha agus rún acu pilleadh ar obair.
 • Tógáil bealaí sléibhteoireachta slímharcáilte
 • Caomhnú coillearnaí séanda áitiúla agus idirbheartaíocht chun é a cheannach óna húinéirí áitiúla.
 • Togra bithéagsúlachta/comhshaoil inar oileadh an pobal, scoileanna áitiúla agus úinéirí talún i gcaomhnú agus i bhfeabhsú timpeallachta.
 • Caomhnú na Gaeilge tríd an gcéad Naíscoil lánGhaeilge (grúpa súgartha réamhscoile a reáchtáiltear trí mheán na Gaeilge) a chur ar bun i gceantar tuaithe i dTuaisceart na hÉireann – rud as ar tháinig Bunscoil (bunscoil Gaeilge), arbh í an chéad cheann dá leithéid i gceantar tuaithe i dTuaisceart na hÉireann freisin.
 • Ranganna Gaeilge do dhaoine fásta agus do leanaí agus scéim shamhraidh Ghaeilge bhliantúil.
 • Tionscadal oiliúna ilmheán, lena n-áirítear scannánaíocht agus beochan- rud as ar tháinig bunú cuideachta áitiúla táirgthe scannán.
 • Bunú grúpa ban tuaithe. – Féile shamhraidh phobail bhliantúil (Féile Charn Tóchair), atá á reáchtáil le beagnach deich mbliana anuas
 • ‘Tionscnamh Pobail Ghréasáin’ ina soláthróidh an Cumann spás cairdiúil láithreáin ghréasáin do ghrúpaí pobail eile ar fud Chontae Dhoire.

Creidimid go bhfuil cur chuige atá an-nuálaíoch i leith forbairt tuaithe againn, agus gur cur chuige é a ghlacann straitéis athbheochana leathan laistigh de limistéar atá sonrach ó thaobh na tíreolaíochta de agus a bhféadfadh a bheith ina threoirphlean le haghaidh athbheochana i gceantair thuaithe eile.

 • carntogher
 • Carntogher Mountain
 • Tirnoney Dolman
 • An Carn

Ticéid // Tickets
Baineann 'An Carn' úsáid as fianáin chun feidhmiúlacht uachtarach agus eispéireas feabhsaithe d'ár suímh a thabhairt duit. Léigh fán dóigh a úsáidtear fianáin agus an dóigh is féidir leat a bheith i gceannas orthu anseo. Glacann tú leis an polasaí seo le hathúsáid an tsuímh seo.